Algemene Voorwaarden Eline Ulaen Art 2023

 

Kunstwerken Eline Ulaen Art

1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle natuurlijke personen of rechtspersonen die met Eline Ulaen een overeenkomst aangaan, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

2. Overeenkomst

Een overeenkomst is tot stand gekomen wanneer de klant het aanbod van Eline Ulaen Art aanvaard heeft.

3. Aankoop

Bij de aankoop van een kunstwerk worden gegevens van het kunstwerk, uw contactgegevens genoteerd en wijze van betaling en aflevering genoteerd.

Voor verpakking en aflevering kan een meerprijs in rekening gebracht worden.

Hier kan alleen van afgeweken worden wanneer dat uitdrukkelijk is overeengekomen.

4. Eigendom kunstwerk

Zolang het kunstwerk nog niet volledig is betaald, blijft het eigendom van de kunstenaar.

5. intellectueel eigendom en copyrights

Het intellectueel eigendom en de copyrights blijven altijd eigendom van de kunstenaar. Indien u reproducties, foto’s of filmpjes van het kunstwerk wilt maken en die anders dan privé wilt gebruiken, dient u altijd contact op te nemen met de kunstenaar.

6. Betaling

U kunt met een overschrijving van uw bank betalen of contant.

Bij de aankoop van het kunstwerk hoort een factuur. Die ontvangt u per email.

7. Werk in opdracht

Wanneer het werk is afgeleverd dient u het goed na te kijken. Wanneer u onvolkomenheden aantreft, dient u dat meteen, liefst per email te laten weten. Indien u uw klacht niet binnen één maand kenbaar maakt, dan wordt u geacht het werk te hebben geaccepteerd zoals het is afgeleverd.

Bovenstaand geldt ook voor reparaties en vernissen.

8. Prijzen

De prijzen zijn in Euro’s. Er komt geen BTW bij.

Wanneer er een verandering vanuit de wet voortvloeit, bijvoorbeeld met betrekking tot BTW, dan kan dit bij aankoop van het kunstwerk aan de klant worden doorberekend.

9. Bescherming Persoonsgegevens

Gegevens van de klant zullen gebruikt worden om de opdracht en administratieve afhandeling correct te verrichten. Als u van de ontwikkelingen van de kunstenaar op de hoogte gehouden wilt worden, kunt u dat zelf aangeven. Indien u wilt dat uw gegevens verwijderd worden, kunt u dat per email laten weten.